Gwarancja i ekologia

Zasady ogólne gwarancji na produkty Tiom

 • Polcan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Krętej 4, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkty Tiom wolne są od wad materiałowych oraz technicznych.
 • Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń laserowych i atramentowych. Reklamowane wkłady nie mogą być zużyte powyżej 80% pojemności.
 • Gwarancją Tiom obejmujemy także urządzenie na czas stosowania w nich materiałów eksploatacyjnych Tiom.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie użytkowania produktów Tiom wad. Urządzenie drukujące musi być objęte gwarancją producenta sprzętu. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonych przeglądów serwisowych i napraw.     
 • W przypadku urządzeń drukujących, Gwarant podejmuje decyzję odnośnie zakresu naprawy urządzeń lub wymiany ich na nowe o nie gorszych parametrach niż obecnie użytkowane. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
 • Wady będą usuwane w miejscu wskazanym przez Gwaranta.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest konieczność zgłoszenia usterki w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Tiom
 • Zgłoszenie usterki urządzenia w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Tiom powoduje obsługę zgłoszenia reklamacyjnego między Gwarantem a punktem sprzedaży materiału eksploatacyjnego Tiom.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest dostarczenie urządzenia wraz z zamontowanymi materiałami eksploatacyjnymi Tiom, dowodem zakupu urządzenia, dowodem zakupu materiałów eksploatacyjnych Tiom oraz dokumentacją serwisową. 
 • „Zasady ogólne gwarancji na produkty Tiom są jedynym dokumentem, na podstawie, którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w gwarancji fabrycznej, instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego produkty Tiom mają charakter uzupełniający.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktów.
 • Szczegółowe zasady udzielania gwarancji podane są na stronie internetowej www.Tiom.pl  .

Wykluczenia gwarancyjne

 • Gwarancja na urządzenie nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych: wyświetlaczy urządzeń, głowic, bębnów, pasów transferowych, fuserów, listew, rolek itp. 
 • Jeśli w wyniku zaniedbania użytkownika w urządzeniu drukującym żywotność danej części eksploatacyjnej lub serwisowej została przekroczona takie postepowanie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia drukującego.  Gwarant zastrzega sobie prawo do cofnięcia gwarancji na takie urządzenie z tytułu uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktów Tiom.     
 • Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, w tym również wewnętrznego oprogramowania urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych: uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź, itp.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi wad.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu w którym dokonano modyfikacji.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi urządzenia, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, w tym przeglądy serwisowe urządzeń, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych oraz zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji opisane w instrukcji obsługi urządzenia.  
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do miejsca wskazanego przez Gwaranta.
 • Wszelkie próby samodzielnego usunięcia awarii powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż produkty Tiom.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w materiał eksploatacyjny Tiom.
 • Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.

Zużyte tonery i tusze to odpad i należy go utylizować

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zużyte tonery i tusze to odpad i pozbywanie się ich musi być zgodne z przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami.

 

Utylizujemy zużyte tonery i tusze Tiom posiadane i zebrane przez Naszych Partnerów Handlowych bezpłatnie

 

Jak oddać zużyte materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących do utylizacji?

Klient będący użytkownikiem końcowym (indywidualny)

Symbol selektywnego zbierania

 1. Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego poniższym symbolem łącznie z innymi odpadami.
 2. Zużyty sprzęt może zawierać niebezpieczne substancje, elementy i części składowe, które mogą doprowadzić do skażenia środowiska, a w konsekwencji do zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
 3. Aby zapobiec potencjalnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzkie i środowisko zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie lub odnieś go do punktu zbierania lub zakładu przetwarzania zużytego sprzętu. Listę miejsc, gdzie można przekazać zużyty sprzęt znajdziesz na stronie internetowej urzędu miasta/gminy (PSZOK/MSZOK) zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Art. 3 ust. 2 pkt 6.
 4. Przekazując zużyty sprzęt odpowiednim podmiotom dbasz o środowisko naturalne i bierzesz udział w systemie zbiórki, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób przyjazny dla środowiska.
 5. Koszty przesyłki pokrywasz sam.

Numer infolinii 801 500 907

Klient będący Partnerem handlowym marki Tiom ( sprzedawcą hurtowym )

Szczegóły Programu Utylizacji zużytych materiałów eksploatacyjnych marki Tiom sprawdź na stronie https://www.polcan.pl/ekologia.html lub zapytaj swojego opiekuna handlowego w firmie Polcan.

POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., ul. Kręta 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, jako administrator danych osobowych informuje Panią/Pana, że podanie danych w formularzu programu Asekol Pl – Polcan jest dobrowolne lecz konieczne do zgłoszenia odbioru odpadów. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ewidencji odpadów zgodnej z ustawą o odpadach. Dane te będą przechowywane przez okres 7 lat. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom oraz do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. W każdym momencie ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania po wcześniejszym kontakcie e-mailowym z Administratorem na biuro@polcan.pl. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę znajdziesz w klauzuli informacyjnej - kliknij tutaj.

Tiom
Do góry