Gwarancja

Zasady ogólne gwarancji na produkty Tiom

 • Polcan Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Krętej 4, zwana dalej “Gwarantem”, udziela gwarancji, że produkty Tiom wolne są od wad materiałowych oraz technicznych.
 • Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na materiały eksploatacyjne do urządzeń laserowych i atramentowych. Reklamowane wkłady nie mogą być zużyte powyżej 80% pojemności.
 • Gwarancją Tiom obejmujemy także urządzenie na czas stosowania w nich materiałów eksploatacyjnych Tiom.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie użytkowania produktów Tiom wad. Urządzenie drukujące musi być objęte gwarancją producenta sprzętu. Wymagane jest udokumentowanie przeprowadzonych przeglądów serwisowych i napraw.     
 • W przypadku urządzeń drukujących, Gwarant podejmuje decyzję odnośnie zakresu naprawy urządzeń lub wymiany ich na nowe o nie gorszych parametrach niż obecnie użytkowane. Niniejsza gwarancja w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 • Za wadę materiału i wykonania uważa się wadę tkwiącą w urządzeniu powodującą jego funkcjonowanie niezgodne ze specyfikacją producenta.
 • Wady będą usuwane w miejscu wskazanym przez Gwaranta.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest konieczność zgłoszenia usterki w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Tiom
 • Zgłoszenie usterki urządzenia w miejscu zakupu materiału eksploatacyjnego Tiom powoduje obsługę zgłoszenia reklamacyjnego między Gwarantem a punktem sprzedaży materiału eksploatacyjnego Tiom.
 • Warunkiem korzystania z uprawnień danych przez Gwaranta jest dostarczenie urządzenia wraz z zamontowanymi materiałami eksploatacyjnymi Tiom, dowodem zakupu urządzenia, dowodem zakupu materiałów eksploatacyjnych Tiom oraz dokumentacją serwisową. 
 • „Zasady ogólne gwarancji na produkty Tiom są jedynym dokumentem, na podstawie, którego uprawniony z gwarancji może dochodzić swych praw na terenie Polski z tytułu udzielonej gwarancji. Informacje zawarte w gwarancji fabrycznej, instrukcji obsługi i innych dokumentach dołączonych do sprzedawanego produkty Tiom mają charakter uzupełniający.
 • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa uprawnionego z gwarancji do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami produktów.
 • Szczegółowe zasady udzielania gwarancji podane są na stronie internetowej www.Tiom.pl  .

Wykluczenia gwarancyjne

 • Gwarancja na urządzenie nie ma zastosowania do materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych: wyświetlaczy urządzeń, głowic, bębnów, pasów transferowych, fuserów, listew, rolek itp. 
 • Jeśli w wyniku zaniedbania użytkownika w urządzeniu drukującym żywotność danej części eksploatacyjnej lub serwisowej została przekroczona takie postepowanie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu urządzenia drukującego.  Gwarant zastrzega sobie prawo do cofnięcia gwarancji na takie urządzenie z tytułu uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem produktów Tiom.     
 • Gwarancja nie obejmuje oprogramowania, w tym również wewnętrznego oprogramowania urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze zdarzeń losowych: uszkodzenie elektryczne, pożar, zalanie, powódź, itp.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas użytkowania sprzętu przez uprawnionego z gwarancji i wywołanych nimi wad.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z instalacji i eksploatacji urządzenia w warunkach lub w sposób niezgodny ze specyfikacją producenta urządzenia.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
 • Gwarancja nie obejmuje sprzętu w którym dokonano modyfikacji.
 • Gwarancja nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji obsługi urządzenia, które uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, w tym przeglądy serwisowe urządzeń, wymiana materiałów eksploatacyjnych i części serwisowych oraz zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji opisane w instrukcji obsługi urządzenia.  
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń transportowych powstałych podczas transportu urządzenia do miejsca wskazanego przez Gwaranta.
 • Wszelkie próby samodzielnego usunięcia awarii powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania materiałów eksploatacyjnych innych niż produkty Tiom.
 • Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji w materiał eksploatacyjny Tiom.
 • Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania urządzeń spowodowanego konfliktem lub niezgodnością pomiędzy zainstalowanymi aplikacjami oraz wpływem wirusów komputerowych.
Tiom
Do góry